TangoItalia

Fabrizio de André

L'altro Fabrizio - HOME - The other Fabrizio


 

A cumba (La colomba)
The dove

Live 13 e 14 February 1998
Teatro Brancaccio Roma

Pretendente:
Gh'aivu 'na bella cùmba ch'à l'é xeûa foea de cà
gianca cun'à néie ch'à deslengue a cian d'à sâ

Avevo una bella colomba che è volata fuori casa
bianca come la neve che si scioglie a pian del sale

Duv'a l'é duv'a l'é

dov'è dov'è

che l'han vursciua vedde cegâ l'àe a stù casâ
spéita cume l'aigua ch'à derua zû p'ou rià

che l'hanno vista piegare le ali verso questo casale
veloce come l'acqua che precipita dal rio

Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é

non ce n'è non ce n'è non ce n'è

Padre:
Cau ou mè zuenottu ve porta miga na smangiaxun
che se cuscì fise puriesci anàvene 'n gattixun
Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é

Caro il mio giovanotto non vi porta mica qualche prurito
che se così fosse potreste andarvene in giro per amorazzi
non ce n'è non ce n'è non ce n'è

Pretendente:
Vegnu d'â câ du rattu ch'ou magun ou sliga i pë

Vengo dalla casa del topo che l'angoscia slega i piedi

Padre:
Chi de cumbe d'âtri ne n'é vegnûe nu se n'é posé

Qui di colombe d'altri non ne son venute non se ne son posate

Pretendente:
Vegnu c'ou coeu marottu de 'na pasciun che nu ghe n'è

Vengo con il cuore malato di una passione che non ha uguali

Padre:
Chi gh'é 'na cumba gianca ch'â nu l'é â vostra ch'â l'é a me
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

Qui c'è una colomba bianca che non è la vostra che è la mia
Non ce n'è altre non ce n'è / non ce n'è altre non ce n'è

Coro:
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
de noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d'ou pan.

E' volata è volata / la colomba bianca
di notte è volata / a pian del sale
La troveranno la troveranno / la colomba bianca
di maggio la troveranno / al pian del pane

Pretendente:
Vui nu vuriesci dàmela sta cumba da maiâ
gianca cum'â neie ch'à deslengue 'nt où rià
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é

Voi non vorreste darmela questa colomba da maritare
bianca come la neve che si scioglie nel rio
dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è

Padre:
Mié che sta cumba bella a stà de lungu a barbaciu
che nu m'à posse vèdde à scricchi 'nte n'âtru niu
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

Guardate che bella colomba è abituata a cantare in allegria
che io non la debba mai vedere stentare in un altro nido
non ce n'è non ce n'è / non ce n'è non ce n'è

Pretendente:
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ
cù a cua ch'ou l'ha d'â sèa â man lingèa d'ou bambaxia
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é

La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni
con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio
dov'è dov'è dov'è dov'è dov'è

Padre:
Zuenu ch'âei bén parlòu 'nte sta seian-a de frevâ

Giovane che avete ben parlato in questa sera di febbraio

Pretendente:
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ

La terrò a dondolarsi sotto una pergola di melograni

Padre:
Saèi che sta cumba à mazu a xeuâ d'â më 'nt â vostra câ

Sappiate che questa colomba a maggio volerà dalla mia nella vostra casa

Pretendente:
Cu 'â cua ch'ou l'ha d'â sea â mân lingea d'ou bambaxia
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

Con la cura che ha della seta la mano leggera del bambagiaio
non ce n'è altre non ce n'è / non ce n'è altre non ce n'è

Coro:
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
de noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d'ou pan.

E' volata è volata la colomba bianca
di notte è volata a pian del sale
La troveranno la troveranno la colomba bianca
di maggio la troveranno a pian del pane

Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde
se maia se maia / au cian dou pan
cum'a l'é cum'a l'é / l'é cum'â neie
ch'â ven zu deslenguâ / da où rià.

dov'è dov'è che ci si nasconde
si sposerà si sposerà a pian del pane
Com'è com'è è come la neve
che viene giù sciolta dal rio

A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d'â sâ
Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde
se maia se maia / au cian dou pan

E' volata è volata la colomba bianca
di maggio la troveranno al pian del sale
dov'è dov'è che ci si nasconde
si sposerà si sposerà al pian del pane

Cùmba cumbétta / beccu de séa
sérva à striggiùn c'ou maiu 'n giandùn
Martin ou và à pë / cun' l'aze deré
foegu de légne anime in çé.

Colomba colombina becco di seta
serva a strofinare per terra col marito a zonzo
Martino va a piedi con l'asino dietro
fuoco di legna anime in cielo

Pretender:
Gh'aivu 'na bella cùmba ch'à l'é xeûa foea de cà
gianca cun'à néie ch'à deslengue a cian d'à sâ

I had a beautiful dove that flew away
white as the snow melts slowly in the salt

Duv'a l'é duv'a l'é

where is she where is she

che l'han vursciua vedde cegâ l'àe a stù casâ
spéita cume l'aigua ch'à derua zû p'ou rià

who saw the wings fold toward this house
as fast as the water that falls from the river

Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é

there is none there is none there is none

Father:
Cau ou mè zuenottu ve porta miga na smangiaxun
che se cuscì fise puriesci anàvene 'n gattixun
Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é

My dear young man did not take you any itching
that if that were you to go away around silly loves
there is none there is none there is none

Pretender:
Vegnu d'â câ du rattu ch'ou magun ou sliga i pë

I come from the house of mouse anxiety untie your feet

Father:
Chi de cumbe d'âtri ne n'é vegnûe nu se n'é posé

Here doves others do not have come if they are laid

Pretender:
Vegnu c'ou coeu marottu de 'na pasciun che nu ghe n'è

I come with a bad heart to a passion that has no equal

Father:
Chi gh'é 'na cumba gianca ch'â nu l'é â vostra ch'â l'é a me
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

Here is a white dove that is not yours it's mine
There's no other there is not / there is no other there is not

Chorus:
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
de noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d'ou pan.

She flew flew / the white dove
night has flown / a floor of salt
they will find it find it / the white dove
in may they will find it / the floor of the bread

Pretender:
Vui nu vuriesci dàmela sta cumba da maiâ
gianca cum'â neie ch'à deslengue 'nt où rià
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é

You would not want to give it to me this dove to marry
white as the snow that melts in the river
where is she where is she where is she where is she where is she

Father:
Mié che sta cumba bella a stà de lungu a barbaciu
che nu m'à posse vèdde à scricchi 'nte n'âtru niu
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

Look what a beautiful dove is used to sing in joy
that I should never see the stent in another nest
there is not not there / not there not there

Pretender:
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ
cù a cua ch'ou l'ha d'â sèa â man lingèa d'ou bambaxia
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é

I'll keep rocking under a pergola of pomegranates
with the care that has the light touch of silk bambagiaio
where is she where is she where is she where is she where is she

Father:
Zuenu ch'âei bén parlòu 'nte sta seian-a de frevâ

Young man who has spoken well on this evening of February

Pretender:
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ

I'll keep rocking under a pergola of pomegranates

Father:
Saèi che sta cumba à mazu a xeuâ d'â më 'nt â vostra câ

Know that this dove in May will fly from my home in your

Pretender:
Cu 'â cua ch'ou l'ha d'â sea â mân lingea d'ou bambaxia
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

With the care that has the light touch of silk bambagiaio
there is no other there is not / there is none there is none other

Chorus:
A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
de noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d'ou pan.

And 'the white dove flew flew
at night flew to Salt floor
They will her find will find her the white dove
in May they will find her at the bread floor

Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde
se maia se maia / au cian dou pan
cum'a l'é cum'a l'é / l'é cum'â neie
ch'â ven zu deslenguâ / da où
rià.

where is where is that you are hiding
will get married will get married in the bread Pian
As it stands as it stands, she is like snow
which is melted down by the river

A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
de mazu â truvian / au cian d'â sâ
Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde
se maia se maia / au cian dou pan

And 'the white dove flew flew
of May on the floor of salt
where is where are you hiding
will marry will marry at the floor of the bread

Cùmba cumbétta / beccu de séa
sérva à striggiùn c'ou maiu 'n giandùn
Martin ou và à pë / cun' l'aze deré
foegu de légne anime in çé.

Dove dove beak of silk
serves to wipe the floor with her husband for a stroll
Martin must walk with a donkey behind
wood fire souls in the sky

    translation Enrico Massetti

L'altro Fabrizio - HOME - The other Fabrizio